CONTACT:
e-mail: info@carpediemvoetreflex.nl
telefoonnummer: 06-50234354 
Adres: Carpe Diem Voetreflexpraktijk Leidschenveen
Purperreigerstraat 17
2492 TD  Den Haag (wijk Leidschenveen)
 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Let op!
Ik heb geen pinautomaat. Betalingen ontvang ik graag uiterlijk 14 dagen na de behandeling en kunnen overgemaakt worden
per bank IBAN: NL86 ABNA 0552 2055 59 onder vermelding van je naam en factuurnummer.

Verzetten/annuleren afspraak:
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij afmeldingen 0-24 uur van tevoren ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Als je niet op de afspraak verschijnt of je meldt je niet af binnen 24 uur voor de afspraak dan breng ik het consult of de behandeling voor 100 % in rekening.

UW PRIVACY:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of bij langdurige ziekte ook dan zal uw dossier alleen met uw expliciete toestemming overgedragen worden aan mijn waarnemer Mevr. T. van As.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een
factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “natuurgeneeskundige behandeling”
– de kosten van het consult

Misschien ook goed om te weten dat:
– Ik gebruik maak van Google Analytics
– Ik een bewerkersovereenkomst heb met Google
– De IP adressen anoniem verstuurd worden
– De gebruikersgegevens niet met Google of diensten van Google worden gedeeld

BEHANDEL VOORWAARDEN
– THERAPEUTISCHE – , ZWANGERSCHAPS –  & METAMORFOSE VOETREFLEXBEHANDELING   

Afspraken/ werkwijze behandelingen:
De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen*, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.  De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflexbehandeling (on)wenselijk is. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit  te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Dossierplicht: voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik. als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst)
Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijkheid:
De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.  Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

In het contact met de cliënt gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ.

KLACHT- EN TUCHTRECHT, Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) Als VBAG-zorgverlener ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met mij bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris in schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBZC.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Betaling en kosten :
De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult. De kosten staan ook vermeld op de website van de praktijk.

*Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht(en). Reken bij acute klachten ongeveer op 1 tot 6 behandelingen en bij chronische klachten op zo’n 8 tot 12 behandelingen. We beginnen meestal met één behandeling per week en later één maal per twee weken.  Na ongeveer 6 behandelingen kijken we samen of het zinvol is om met de behandelingen door te gaan of dat het beter is om uit te kijken naar een ander soort therapie.

Vergoeding:
Als therapeut ben ik lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, V.B.A.G. en de RBCZ. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de behandelingen (alternatieve geneeswijzen- natuurgeneeskundige behandeling) indien je aanvullend verzekerd bent. Het wettelijke verplichte eigen risico is niet van toepassing voor aanvullende zorg.

Hier kun je controleren of je aanvullende polisvoorwaarde mijn behandeling(en) vergoedt.
Op ZorgWijzer.nl  (klik op de link) tref je nadere informatie en een overzicht aan.
Val je echter onder een zorgverzekeraar uit de VGZ-groep dan sta ik vermeld in de zorggids “Vergelijk en Kies” .
Internetsite: Vergelijk en Kies- en typ dan de naam van uw zorgverzekeraar in (bijvoorbeeld Vergelijk en Kies-VGZ )
Typ bij:
Geef aan welke zorg of zorgaanbieder u zoekt? Leidschenveen
klik dan op:
Carpe Diem Voetreflexpraktijk Leidschenveen, DEN HAAG
Voor meer gegevens over mij en over de vergoedingen klik dan nog even op: vind zorgaanbieders
Het wettelijke verplichte eigen risico is niet van toepassing voor aanvullende zorg.

BESTELLEN OLIE – ZELF ZORGEN VOOR BALANS
DISCLAIMER! De pagina bestellen olie- zelf zorgen voor balans, is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. Het is geen zins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerd arts te raadplegen

 Het beste medicijn is je zelfherstellend vermogen

Pin It on Pinterest

Share This